Czy będziemy mieli 30 uczniów na lekcji wf?

WAŻNE! Według projektu zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy zmienią się limity uczniów, według których można dokonywać podziałów na grupy. Podział na lekcjach wychowania fizycznego ma następować dopiero w klasach liczących ponad 30 uczniów! Czyli jeden nauczyciel na lekcji wf będzie miał 30 uczniów pod opieką. Brawo MEiN! Dzięki tej zmianie na pewno wzrośnie liczba uczniów chętnych do ćwiczeń, a nauczyciel będzie bez problemu dbał o bezpieczeństwo podczas lekcji i indywidualne podejście do ucznia…