Okres wczesnoszkolny, to II apogeum w rozwoju motoryczności tzw. „etap dziecka doskonałego”. Cechą znamienną tego etapu jest wyjątkowa łatwość w nauczaniu nowych ruchów, wynikająca ze sprawności mechanizmów koordynacyjnych. Warto zapoznać się z teorią dotyczącą rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku wczesnoszkolnym jak również z grami i zabawami mającymi istotne znaczenie w kształtowaniu koordynacji ruchowej.

Dodaj do koszyka

Szkoła podstawowa. Klasy I-III Czas trwania: 45 minut Miejsce zajęć: sala gimnastyczna Cele szczegółowe: • Wiadomości: uczeń wie dlaczego ruch jest ważny dla zachowania zdrowia • Umiejętności: uczeń umie dokładnie złapać i podać piłkę • Postawy: uczeń współpracuje z partnerem Przybory i przyrządy: • szarfy • piłki • obręcze gimnastyczne • pachołki

Program wychowania fizycznego wraz z rozkładem materiału

Tylko program wychowania fizycznego dla II etapu kształcenia
Tylko rozkład materiału do programu

Przedmiotowy System Oceniania powinien być zgodny z aktualnym Rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów publicznych. Podczas tworzenia PSO istotne są również założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (zawarte w statucie szkoły), jak również specyfika przyjętego do realizacji programu nauczania.

Rozkład materiału z wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego zgodny z nową podstawą programową. Rozkład przewidziany jest na 38 tygodni dydaktycznych, czyli na 152 godziny w roku. Rozkład jest spójny z programem "Rozwijam się" dr Katarzyny Pankowskiej-Jurczyk i Zofii Cichalewskiej. Rozkład jest dostępny w formacie PDF i CSV. Wersja rozkładu materiału w formacie CSV jest przygotowana do bezpośredniego zaimportowania tematów…

Dodaj do koszyka

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. Możesz też zmienić ustawienia swojej przeglądarki. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close