Propozycja przedmiotowego systemu oceniania z wychowania fizycznego dla wszystkich  etapów edukacyjnych. Elementy składowe oceny: a) frekwencja (systematyczność) b) aktywność (zaangażowanie), poziom wiedzy, działalność na rzecz sportu szkolnego, działalność pozalekcyjna związana ze sportem, kulturą fizyczną i rekreacją, stosunek do przedmiotu c) poziom umiejętności ruchowych

8,00 PLN

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej i gimnazjum - propozycja dla użytkowników dziennika LIBRUS. 1. Założenia: a. zajęcia z wychowania fizycznego są podzielone na dwie godziny zajęć ogólnorozwojowych (zajęcia klasowe) oraz dwie godziny zajęć do wyboru (zajęcia w grupach międzyoddziałowych); b. oceny śródroczna i końcowa z wychowania fizycznego są wystawiane na podstawie średniej ważonej z ocen cząstkowych…

8,00 PLN

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania z wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Zajęcia z wychowania fizycznego są podzielone na: • 2 godziny zajęć ogólnorozwojowych (zajęcia klasowe) • 2 godziny zajęć do wyboru (zajęcia w grupach międzyoddziałowych)

8,00 PLN

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania z wychowania fizycznego z zajęciami do wyboru dla szkoły ponadgimnazjalnej. Zajęcia z wychowania fizycznego są podzielone na: • 1 godzinę zajęć ogólnorozwojowych (zajęcia klasowe) • 2 godziny zajęć do wyboru (zajęcia w grupach międzyoddziałowych)

8,00 PLN

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego dla szkoły ponadgimnazjalnej - propozycja dla użytkowników dziennika LIBRUS 1. Założenia: a. zajęcia z wychowania fizycznego są podzielone na jedną godzinę zajęć ogólnorozwojowych (zajęcia klasowe) oraz dwie godziny zajęć do wyboru (zajęcia w grupach międzyoddziałowych); b. oceny śródroczna i końcowa z wychowania fizycznego są wystawiane na podstawie średniej ważonej z ocen cząstkowych z zajęć…

8,00 PLN

Przedmiotowy System Oceniania powinien być zgodny z aktualnym Rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów publicznych. Podczas tworzenia PSO istotne są również założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (zawarte w statucie szkoły), jak również specyfika przyjętego do realizacji programu nauczania.

8,00 PLN

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. Możesz też zmienić ustawienia swojej przeglądarki. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close